Nya odlingslotter på Väster

Allt fler vill njuta av egenodlade grönsaker och kön till odlingslotter är lång. Det finns begränsad plats för privata trädgårdar i det växande Lund. Nya odlingslotter bör erbjudas till alla som flyttar in i den kommande stadsdelen Västerbro och andra intresserade. Områden med koloni- och odlingslotter rymmer ofta stor biologisk mångfald vilket gynnar fåglar, pollinatörer som fjärilar och bin samt igelkottar.

Utvidga Skrylleområdet med Rögleskogen

Under pandemin har många upptäckt naturen i sitt närområde. Besökstrycket på Skrylle och andra naturområden är stort. Det behövs fler stora områden där Lundaborna kan vistas i naturen. Miljöpartiet vill göra Rögleskogen till ett kommunalt naturreservat och därmed skapa en grön förbindelselänk mellan Södra Sandby och Skrylle.

Belysning längs cykelvägen Dalby-Lund

För att nå klimatmålen måste delar av biltrafiken ersättas med cykel- och kollektivtrafik. Miljöpartiet vill att cykelvägen mellan Dalby och Lund får detektorstyrd belysning, som bara är tänd när människor passerar. Vi vill också bredda körbanan så att den passar dagens snabba motions- och elcyklar. För att göra cykelvägen mer attraktiv för pendlare behövs en läplantering som ger visst vindskydd och samtidigt bidrar till biologisk mångfald. Om biltrafiken minskar på vägen mellan Lund och Dalby behöver vi inte lägga stora pengar på att bredda den. Genom att i stället investera i cykelvägen erbjuder vi ett alternativ till bil, samtidigt som det förbättrar folkhälsan.

Kretsloppsanpassade bostäder i Lyckebacken vid Källby

Lyckebacken, området i Källby där många tidigare arbetade med att tillverka förpackningar på Åkerlund & Rausing, kan bli ett nytt stort bostadsområde. Här vill vi att högsta möjliga krav på hållbarhet ska tillämpas, både vad gäller byggnader och möjligheter att leva kretsloppsanpassat. Vi vill ha normer för mobilitet i stället för ett minsta antal bilparkeringar i förhållande till antal bostäder. Det underlättas av att tågstationen Klostergården öppnar 2023. Här blandas hyreslägenheter med bostadsrätter med gott om mötesplatser i utemiljön. Vi vill se ett Lyckebacken som bjuder in till möten mellan människor i alla åldrar och från alla bakgrunder.

Supercykelstråk Malmö-Lund

Många pendlar mellan Lund och Malmö eller från någon av orterna däremellan. Miljöpartiet vill att cykelvägen Lund-Malmö byggs ut och rustas upp ordentligt till ett så kallat supercykelstråk. Det ska ha stor kapacitet i båda riktningar för alla typer av cyklar. Att investera i cykelvägar och därmed erbjuda alternativ till att bilpendla ger störst klimatnytta för kommunen. Erfarenheter från Köpenhamn och Nederländerna visar att bättre cykelvägar leder till att fler väljer cykeln framför bilen.

Fler lärare samt mindre klasser och barngrupper

Miljöpartiet sätter barnen i första rummet! Förskolan och grundskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Den ska ha de bästa förutsättningarna att stimulera barnens lärande och utveckling. För att klara det behöver både barn och vuxna en lugn miljö. Därför bör både barngrupper i förskolan och klasserna i grundskolan minska samtidigt som vi anställer fler lärare. Det måste finnas utrymme att möta alla elevers behov. Genom att satsa på skolan förebygger vi kriminalitet och sociala problem.

Knutpunkt för hållbara resor

Miljöpartiet vill att det ska vara möjligt att leva klimatsmart även för de som bor utanför centralorten och har svårt att klara sig utan bil. En knutpunkt för hållbara resor, en så kallad mobilitetshubb, är en plats i anslutning till en busshållplats. Här finns möjlighet att parkera cykel och bil på ett säkert sätt och att ladda sitt fordon. Vid mobilitetshubben kan också finnas tankställe för biogas, bil- och cykelpool samt möjligheter att lämna och sopsortera hushållsavfall. Miljöpartiet vill att det finns centralt belägna knutpunkter för hållbara resor i Veberöd, Dalby, Södra Sandby, Genarp och Stångby.

Dungar och kyla vid äldreboenden

Med klimatförändringen följer alltmer extrema vädertyper. Framöver kommer värmeböljor med över 30 grader i skuggan att bli allt vanligare. Under dessa värmeböljor lider många äldre svårt. Miljöpartiet vill plantera dungar av träd som ger skugga samt installera energieffektiv komfortkyla på kommunens samtliga äldreboenden. Grönplanteringar har flera effekter utöver att ge skugga, vilket minskar behovet av komfortkyla. Grönska bidrar till trivsel och förbättrad hälsa, även utanför boendet. Samtidigt är det en kolsänka, luftrenare och motverkar översvämningar.

Kulturhus i Södra Sandby

Södra Sandby-borna behöver en samlingsplats. Miljöpartiet vill att det tidigare bussgaraget i centrum renoveras och omvandlas till ett kulturhus med bred verksamhet som lockar alla åldrar. För oss gröna är det viktigt att landsbygden och tätorterna utanför staden lever och är attraktiva. Sandbyborna ska inte behöva åka in till Lund för att uppleva kultur och umgås i offentliga rum.

Bygg ut ungdomsverksamheten

Unga behöver någonstans att vara och kunna utöva sina intressen. Kommunen kan bidra till en meningsfylld fritid via fritidsgårdar som exempelvis Bostället på Gunnesbo. Vi vill att dessa verksamheter byggs ut så att de blir ännu mer attraktiva för ungdomar. Vi vill också satsa på annan ungdomsverksamhet och fler fältassistenter för att motverka drogmissbruk och kriminalitet.

Bredda inte E22

Miljöpartiet kräver att utbyggnaden av E22 till tre filer genom Lund stoppas. Vi vill heller inte se en infartsväg från väg 108 till det planerade nya bostadsområdet i Källby genom naturreservatet Höjeådalen. Breddningen av E22 strider grovt mot kommunens mål att utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 90 procent mellan 2010 och 2030. För att nå klimatmålet krävs att växthusgaserna minskar i kraftig takt – sju-åtta procent per år. Samtidigt dör cirka 8 000 personer varje år i Sverige på grund av luftföroreningar. Vi måste därför upphöra med stora väginvesteringar i Lund

Fler laddplatser för elbilar

Alla som behöver bil ska kunna byta sin fossildrivna bil till en elbil. Därför måste de som bor i hyres- och bostadsrätter kunna ladda sin elbil nära bostaden. Miljöpartiet vill att antalet laddplatser i områden med flerfamiljshus ökar snabbt – i parkeringshus, på parkeringsplatser och längs gator. Alla parkeringshus ska dessutom bli så kallade mobilitetshus med plats för bil- och cykelpooler, servicestationer för cyklar, laddplatser för bilar och cyklar samt mycket annat som kan kopplas till situationer där vi behöver transportera oss.

Bilfri stadskärna

Miljöpartiets vision är en bilfri stadskärna. I ett första steg vill vi ha Mårtenstorget bilfritt och så kallade sommargator i ett sammanhängande stråk från Centralstationen till Mårtenstorget. Torg ska vara de mötesplatser de är ämnade att vara, inte bilparkeringar. Vi vill se ett grönt och levande Mårtenstorget med plats för träd, vattenkonst, uteserveringar, lekande barn, torghandel och kulturella aktiviteter. På sommargatorna är biltrafik tillfälligt förbjuden till förmån för fotgängare och cyklister.

Vill du hjälpa till i arbetet för att göra Lund grönare?

Läs mer om hur du kan bidra och förmånerna du får av att bli medlem i Miljöpartiet!